Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Korzystając ze sklepu internetowego www.mnam.pl możesz przekazywać nam swoje dane osobowe. Chcemy Cię zapewnić, że ochrona Twoich danych osobowych oraz Twojej prywatności jest dla nas kwestią najwyższej wagi. W poniżej zamieszczonej Polityce Prywatności znajdują się informacje o zasadach na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o tym, jakie przysługują Ci w związku z tym uprawnienia.

Polityka prywatności

MNAM.PL

§ 1

Definicje

 1. Ilekroć w Polityce Prywatności użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że co innego wynika z kontekstu: 
  1. Sklep – Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem: www.mnam.pl.
  2. Użytkownik – Osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu (osoba, której dane dotyczą).
  3. Administrator – 

Anna Starmach- Kusek, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą ANNA STARMACH-KUSEK, pod adresem ul. Łobzowska 22/17, 31-140 Kraków, posiadająca NIP: 6772341046, REGON: 122852616, 

oraz

Agata Janowska-Starmach, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą AGATA JANOWSKA-STARMACH Studio, pod adresem
ul. Dymińska 9/32, 01-519 Warszawa, posiadająca NIP: 5252885408, REGON: 520513263

Działające w ramach spółki cywilnej pod nazwą MNAM Anna Starmach-Kusek, Agata Janowska-Starmach, o numerach identyfikacyjnych NIP: 6762618397, REGON: 521940910.

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników są Anna Starmach- Kusek, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą ANNA STARMACH-KUSEK, pod adresem ul. Łobzowska 22/17, 31-140 Kraków, posiadająca NIP: 6772341046, REGON: 122852616 oraz Agata Janowska-Starmach, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą AGATA JANOWSKA-STARMACH Studio, pod adresem ul. Dymińska 9/32, 01-519 Warszawa, posiadająca NIP: 5252885408, REGON: 520513263 Działające w ramach spółki cywilnej pod nazwą Mnam Anna Starmach-Kusek, Agata Janowska-Starmach, o numerach identyfikacyjnych NIP: 6762618397, REGON: 521940910.
 2. Kontakt z Administratorem w związku z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest m. in. za pośrednictwem: 
  Poczty e-mail, pod adresem: kontakt@mnam.pl
  Poczty tradycyjnej, pod adresem: ul. Łobzowska 22/17, 31-140 Kraków.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie i zgodnie z RODO.

§ 3

Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora

 1. Użytkownik ma prawo: 
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  3. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
  5. przeniesienia danych osobowych do innego administratora (art. 20 RODO).
  6. wniesienia w dowolnym momencie, z przyczyn związanych ze szczególną̨ sytuacją Użytkownika, sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO (art. 21 ust. 1 RODO). Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).  
  8. Cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)
  9. Odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera.
  10. W celu skorzystania ze swoich uprawnień, o których mowa w ust. 2.1. powyżej Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w ust. 1.2. powyżej. Użytkownik może również samodzielnie usunąć Indywidualne Konto Klienta za pośrednictwem odpowiedniej zakładki na stronie internetowej Sklepu;
  11. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu w następujących celach:
  1. Przyjmowanie i realizacja zamówień oraz zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Rejestracja indywidualnego Konta Klienta w Sklepie oraz zarządzanie tym Kontem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  3. Realizacja uprawnień konsumenckich Użytkowników, w tym m. in. obsługa zwrotów oraz procesu reklamacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. Realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym m. in. obowiązek prowadzenia rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  5. Prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i/lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  6. Kontaktowanie się z Użytkownikiem, m. in. w ramach korespondencji zainicjowanej przez Użytkownika poprzez przesłanie do Administratora wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na Stronie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  7. Przesyłania newslettera do Użytkownika, za jego wyraźną zgodą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  8. Zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, jak również ochrona przed roszczeniami użytkownika (a podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

§ 5

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika

 1. Korzystając ze Sklepu Internetowego Użytkownik przekazuje następujące dane osobowe: 
  1. W celu rejestracji Indywidualnego Konta Klienta – imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe z serwisu społecznościowego za pośrednictwem, którego dokonano rejestracji.
  2. W celu zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży – imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, NIP lub PESEL (w razie wystawiania faktury).
  3. W celu otrzymywania newslettera –  adres e-mail. 
  4. W celu umożliwienia dokonania zwrotu środków pieniężnych za zwrócony towar, gdy środki zwracane są bezpośrednio na konto Użytkownika – numer konta bankowego.
  5. W celu kontaktu z Administratorem, w zależności od sposobu kontaktu – imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu.
 1. Podanie danych osobowych wskazanych powyżej w ust. 1 jest dobrowolne, jednak ich niepodanie, w zależności od celu przetwarzania danych, może uniemożliwić rejestrację Indywidualnego Konta Klienta, dokonanie transakcji za pośrednictwem Sklepu, otrzymywanie newslettera, otrzymanie zwrotu środków pieniężnych na konto bankowe lub kontakt z Administratorem.
 2. Administrator może pozyskiwać i rejestrować dane przekazywane automatycznie przez przeglądarkę internetową oraz urządzenie Użytkownika (m. in. adres IP, pliki cookies, parametry sprzętowe urządzenia oraz parametry oprogramowania), gdy wynika to z potrzeby administrowania Sklepem oraz jego infrastrukturą informatyczną, co stanowi uzasadniony interes Administratora. 

§ 6

Udostępnianie danych osobowych

 1. W zakresie koniecznym do realizacji celów wynikających z niniejszej Polityki Prywatności, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 
  1. Podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą;
  2. Podmiotom realizujących dostawę Produktów (np. przewoźnicy, brokerzy kurierscy, spedytorzy);
  3. Podmiotom obsługującym magazyn lub proces wysyłki;
  4. Podmiotom realizującym usługi księgowe, prawne i doradcze;
  5. Podmiotom realizującym usługi informatyczne oraz wsparcie techniczne Sklepu,
  6. Dostawcom usług chmurowych oraz hostingowych,
  7. Dostawcom oprogramowania umożliwiającego automatyzację korespondencji e-mail (newsletter),
  8. Dostawcom oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie firmą,
  9. Dostawcom wtyczek, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umieszczonych na stronach Sklepu. 
  10. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 powyżej, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

§ 7

Udostępnianie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Ze względu na wykorzystywaną przez Administratora infrastrukturę informatyczną (np. platforma usług w chmurze Amazon Web Services, platforma zarządzająca korespondencją elektroniczną GetResponse), dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA).
 2. Ze względu na fakt, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może różnić się od tego zapewnianego przez prawo Unii Europejskiej, Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, m. in. poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

§ 8

Okres przechowywania danych osobowych.

 1. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przekazane zostały podczas rejestracji oraz w związku z korzystaniem z Indywidualnego Konta Klienta, będą one przetwarzane przez okres istnienia Indywidualnego Konta Klienta. Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia Indywidualnego Konta Klienta. 
 2. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane dla realizacji umowy, będą one przetwarzane przez okres obowiązywania tejże umowy.
 3. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, będą one przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wcześniej Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania owych danych. Jeżeli Administrator będzie mógł wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania tych danych, nadrzędnych wobec praw Użytkownika, lub koniecznych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, obrony stanowiska Administratora w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, Administrator będzie je przetwarzać pomimo sprzeciwu (nie dotyczy to sprzeciwu dotyczącego przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, który nie wymaga uzasadnienia).
 4. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 5. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. RODO, przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości), będą one przetwarzane przez okres wynikający z danych przepisów.
 6. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami, będą one przetwarzane przez okres przedawnienia danych roszczeń, wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

§ 9

Pliki Cookies

 1. Strona internetowa Sklepu używa plików cookies m. in. do optymalizacji i personalizacji korzystania ze Sklepu. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej 
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer Sklepu i zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Przechowuje się w nich informacje oraz dane analityczne i statystyczne niezbędne do prawidłowego działania usługi oraz dostosowania sklepu do preferencji Użytkownika.
 3. Sklep korzysta z niezbędnych plików cookies, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu. Sklep może również korzystać z plików cookies analitycznych, funkcjonalnych, wydajnościowych i marketingowych, do stosowania których wymagana jest dodatkowo zgoda Użytkownika. 
 4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w Plikach Cookies w celu:
  1. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie (niezbędne Pliki Cookies)
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (niezbędne Pliki Cookies)
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub ankiet (pliki Cookies niezbędne lub funkcjonalne/preferencyjne)
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)
  6. wyświetlania i renderowania reklam, ignorowania reklam, których Użytkownik nie chce oglądać, mierzenia skuteczności reklam, a także ich personalizacji (badania cech zachowania osób odwiedzających Sklep poprzez anonimową analizę ich działań, takich jak np. powtarzające się wizyty na danych stronach) w celu dopasowywania reklam przewidywanych preferencji Użytkowników, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe) 
 1. Co do zasady, przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na umieszczenie określonego rodzaju plików „cookies” na urządzeniu. W ramach ustawień prywatności Użytkownik może zablokować lub usunąć pliki cookies, w tym te pochodzące ze Sklepu, poprzez wprowadzenie zmian do ustawień przeglądarki internetowej. Sposób zablokowania bądź usunięcia Plików Cookies będzie różny w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące modyfikacji ustawień dotyczących plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć pod następującymi linkami: 
 • Chrome

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)

 • Firefox

(https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek)

 • Opera

(https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies)

 • Microsoft Edge

(https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4)

 • Safari

(https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)

 1. Usunięcie plików cookies nie jest jednoznaczne z usunięciem przez Administratora danych, w tym danych osobowych Użytkowników, uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

§ 10

Profilowanie

 1. Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. 
 2. Profilowanie w Sklepie może opierać się na automatycznej analizie i prognozie zachowania Użytkownika na stronie Sklepu (np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie).
 3. Decyzje podejmowane przez Administratora na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. W wyniku profilowania w Sklepie Internetowym Użytkownik może otrzymać m. in. powiadomienie z przypomnieniem o niedokończonych zakupach, sugestie dotyczące Produktów lub też propozycję skorzystania z kodu rabatowego.
 4. Zgodnie z art. 22 ust. 1 RODO, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

§ 11

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Nowe wersje dokumentu będą ogłaszane na stronie internetowej Sklepu.

Ta strona internetowa wykorzystuje Pliki Cookies, aby umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie oraz poprawić wygodę użytkowania. Korzystając nadal z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas wszystkich plików cookies, zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności.