Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin Kart Podarunkowych MNAM

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Wydawcą Karty Podarunkowej sklepu internetowego MNAM (zwana dalej „Kartą Podarunkową”) jest: Anna Starmach- Kusek, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą ANNA STARMACH-KUSEK, pod adresem ul. Łobzowska 22/17, 31-140 Kraków, posiadająca NIP: 6772341046, REGON: 122852616, oraz Agata Janowska-Starmach, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą AGATA JANOWSKA-STARMACH Studio, pod adresem ul. Dymińska 9/32, 01-519 Warszawa, posiadająca NIP: 5252885408, REGON: 520513263 Działające w ramach spółki cywilnej pod nazwą Mnam Anna Starmach-Kusek, Agata Janowska-Starmach, o numerach identyfikacyjnych NIP: 6762618397, REGON: 521940910 (zwana dalej: “Wydawcą”)
 2. Karta Podarunkowa funkcjonuje w oparciu o niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”). Nabycie Karty Podarunkowej możliwe jest w Sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.mnam.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”). Realizacja Karty Podarunkowej możliwa jest jedynie w Sklepie internetowym.
 3. Karta Podarunkowa umoliwia Użytkownikowi zapłatę ceny za Produkt(y) nabyte w Sklepie internetowym do wartości zgromadzonych na niej środków pieniężnych. ,
 4. Karta Podarunkowa utrwalona jest w postaci niematerialnej tj.: pliku cyfrowego (treści cyfrowej) zawierającego Jednorazowy Kod Indywidualny.
 5. Karta Podarunkowa zostaje wysłana do 24 godzin od momentu dokonania i zaksięgowania zapłaty środków pieniężnych stanowiących równowartość nabywanej Karty Podarunkowej.
 6. Nabywcą Karty Podarunkowej może być
  1. osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku zaś osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia;
  2. osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; -która nabyła Kartę Podarunkową w zamian za przekazane środki pieniężne.
 7. Użytkownikiem Karty Podarunkowej jest Nabywca oraz każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej lub Jednorazowego Kodu Indywidualnego, który realizuje Kartę Podarunkową przy zapłacie za Produkty w Sklepie internetowym, na zasadach opisanych w niniejszy m Regulaminie.
 8. Produkty – towary dostępne w Sklepie Internetowym, za które płatność może być realizowana z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

§2

PODSTAWOWE INFORMACJE O KARCIE PODARUNKOWEJ

 1. Karta Podarunkowa sprzedawana jest w dwóch wariantach, stanowiących równowartość 200 zł oraz 300 zł.
 2. Karta Podarunkowa ważna jest przez 6 miesięcy od dnia jej zakupu. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystania karty w okresie jej ważności.
 3. Środki pieniężne dostępne w ramach Karty Podarunkowej nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części i są nieoprocentowane. Kartą Podarunkową nie można płacić za zakup innej Karty Podarunkowej oraz nie można wymienić na inną Kartę Podarunkową.
 4. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, ani kartą płatniczą. Zakup Karty Podarunkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 5. Użytkownik może przedłożyć do zapłaty w ramach jednej transakcji tylko jedną kartę podarunkową.
 6. W procesie zakupu Karty Podarunkowej wyłącza się użycie kodów rabatowych. Zapłata za Kartę Podarunkową winna odpowiadać jej nominalnej wartości.
 7. Przy użyciu Karty Podarunkowej można zapłacić jedynie za zakup Produktów. Kartą Podarunkową nie można zapłacić ceny m. in. za przesyłkę (dostawę) oraz inne usługi związane z zakupem Produktów.

§3

NABYCIE KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Nabycie Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowej odbywa się zgodnie z instrukcjami podanymi w toku ścieżki zakupowej i zgodnie z regulaminem sklepu internetowego MNAM.
 2. Nabywca składający zamówienie Karty Podarunkowej zobowiązany jest do podania prawdziwych, pełnych a wymaganych przez Wydawcę informacji w przeciwnym razie Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Karty Podarunkowej.
 3. W ramach jednej transakcji w Sklepie internetowym można nabyć do 20 Kart Podarunkowych.
 4. Warunkiem wydania Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym jest dokonanie zapłaty przez Nabywcę i zaksięgowanie kwoty będącej równowartością Karty Podarunkowej.
 5. Zapłaty można dokonać sposobem płatności dostępnym w ramach Sklepu internetowego MNAM.

§4

ZASADY REALIZACJI KARTY PODARUNKOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Realizacji w Sklepie internetowym podlegają wyłącznie Karty Podarunkowe, które są aktywne, ważne i oryginalne.
 2. Realizacja w Sklepie internetowym płatności przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej następuje poprzez wprowadzenie przez Użytkownika w procesie składania zamówienia, pełnego Jednorazowego Numeru Indywidualnego w miejscu przeznaczonym w ramach ścieżki zakupowej na podanie Kodu Rabatowego.
 3. Karta Podarunkowa może być zrealizowana tylko jeden raz (w ramach jednej transakcji). Jeśli środki znajduje się na Karcie Podarunkowej przewyższają kwotę zakupu dokonywanego przy jej użyciu, niewykorzystane w ramach Karty Podarunkowej środki przepadają.
 4. Jeśli środki znajdujące się na koncie Karty Podarunkowej nie pokrywają w pełni ceny do zapłaty za nabywany Produkt, Użytkownik jest zobowiązany pokryć różnicę środkami własnymi, w sposób przewidziany dla form płatności w Sklepie internetowym.
 5. Do transakcji zrealizowanych przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego MNAM.

§5

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY KARTY PODARUNKOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, między innymi w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się na wyraźną zgodę konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W związku z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 1, konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy nie znajduje zastosowania w odniesieniu do umowy zakupu Kart Podarunkowych, gdyż są one dostarczone jako treści cyfrowe, a do ich zakupu wymagana jest wyraźna zgoda konsumenta na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY ORAZ REKLAMACJE ZWIĄZANE Z KARTĄ PODARUNKOWĄ

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Podarunkową lub Jednorazowego Kodu Indywidualnego przez osobę, która weszła w jej/ich posiadanie w sposób bezprawny, lub w wyniku pomyłki Nabywcy lub Użytkownika, jak również za utratę Karty Podarunkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy.
 2. Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia do Wydawcy żądania zastrzeżenia, blokady lub wydania duplikatu Karty Podarunkowej.
 3. W przypadku utraty Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 4. Transakcję zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej przez Użytkownika uważa się za ważną, nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej lub Indywidualnego Kodu Jednorazowego w sposób nieuprawniony. Wydawca przy realizacji Karty Podarunkowej nie weryfikuje sposobu wejścia w posiadanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika.
 5. W przypadku przekazania przez Użytkownika Karty Podarunkowej kolejnemu Użytkownikowi, Użytkownik przekazujący winien przekazać kolejnemu Użytkownikowi, że Karta Podarunkowa podlega regulacjom Regulaminu Karty Podarunkowej MNAM.
 6. Wydawca, ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w szczególności w przypadku gdy: upłynął termin ważności Karty Podarunkowej, wystąpi brak technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, przy realizacji Karty nie można zweryfikować i potwierdzić źródła jej pochodzenia lub wątpliwości rodzi legalność i pochodzenie środków pieniężnych, za które nabyto Kartę Podarunkową lub wątpliwości rodzi tożsamość Nabywcy według danych jakie przedstawiono w procesie zamówienia Karty Podarunkowej. W przypadku odmowy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 7. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub wady prawne, zgodność Karty Podarunkowej z umową sprzedaży na zasadach rękojmi wynikającej z art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wszelkie reklamacje związane z zakupem lub realizacją Karty Podarunkowej mogą być zgłaszane mailowo na adres agata@mnam.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w oparciu o niniejszy Regulamin.
 9. W przypadku zwrotu Produktu nabytego przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma zwrot kwoty zapłaconej (ceny zakupionych Produktów) uprzednio przy pomocy Karty Podarunkowej. Zwrot kwoty zostanie wykonany w formie nowej Karty Podarunkowej. O możliwości dokonania zwrotu decyduje sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Sklepu Internetowego MNAM.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz, odpowiednio, postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego MNAM.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2022 i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych wydanych od tej daty.
Ta strona internetowa wykorzystuje Pliki Cookies, aby umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie oraz poprawić wygodę użytkowania. Korzystając nadal z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas wszystkich plików cookies, zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności.