Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin Sklepu Internetowego ważny od 01.01.2023

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mnam.pl (dalej: Sklep internetowy), w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, realizacji zamówień, postępowania reklamacyjnego oraz korzystania z prawa odstąpienia od umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez: 

Anna Starmach- Kusek, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą ANNA STARMACH-KUSEK, pod adresem ul. Łobzowska 22/17, 31-140 Kraków, posiadająca NIP: 6772341046, REGON: 122852616, 

oraz

Agata Janowska-Starmach, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą AGATA JANOWSKA-STARMACH Studio, pod adresem ul. Dymińska 9/32, 01-519 Warszawa, posiadająca NIP: 5252885408, REGON: 520513263

Działające w ramach spółki cywilnej pod nazwą Mnam Anna Starmach-Kusek, Agata Janowska-Starmach, o numerach identyfikacyjnych NIP: 6762618397, REGON: 521940910

(dalej: Sprzedawca).

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest na jeden ze wskazanych poniżej sposób
  1.  Poczty e-mail, pod adresem: agata@mnam.pl ,
  2.  Poczty tradycyjnej, pod adresem: ul. Łobzowska 22/17, 31-140 Kraków,
  3. Telefonicznie, pod numerem telefonu: 605 895 996
 2. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że co innego wynika z kontekstu ich użycia:
 1. Adres magazynu – Completio, ul.Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź.
 2. Adres kontaktowy – ul. Łobzowska 22/17, 31-140 Kraków.
 3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do “Koszyka” oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają takim osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 6. Kodeks Cywilny –  ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczony indywidualną nazwą (login) i hasłem podanym przez Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 8. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również treści cyfrowe dostarczane Kupującemu wraz z Towarem lub odrębnie, w tym w szczególności karty podarunkowe).
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 10. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w ciągu których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta oraz przekaże Dostawcy zakupiony Towar w celu dostarczenia pod wskazany przez Klienta adres.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające w szczególności: dane Klienta, rodzaj i ilość zamówionych Towarów, sposób zapłaty, sposób dostawy Towaru. Zamówienie w zakresie każdego Produktu będzie traktowane jako osobna i niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. 

§ 2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego 

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i może odbywać się wyłącznie w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, jak również w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności do składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie poniższych wymagań technicznych: 
 1. Urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, 
 2. Najnowsza wersja przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox, Opera itp.);
 3. Dostęp do poczty elektronicznej e-mail.
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za przerwy oraz zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane m. in. siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta oraz pracami technicznymi. 

§ 3 Zawieranie Umowy Sprzedaży 

 1. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, należy kolejno:
  1. Wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez dodanie ich do „Koszyka”;
  2. Jeżeli Klient posiada już Konto Klienta w Sklepie Internetowym, należy się na nie zalogować. Zalogowanie do Konta Klienta jest również możliwe za pośrednictwem konta w portalu Facebook lub Google;
  3. Jeżeli Klient nie posiada Konta Klienta może je założyć klikając w zakładkę “Zaloguj”, a następnie “Szybka Rejestracja” i podając adres e-mail, na który wysłany zostanie link do ustanowienia hasła;
  4. W Formularzu Zamówienia należy podać dane takie jak: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie), adres zamieszkania/siedziby oraz adres do wysyłki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby). Klient, który nie posiada Konta Klienta może opcjonalnie zaznaczyć opcję równoczesnego założenia Konta Klienta;
  5. Wskazać metodę wysyłki;
  6. Wskazać sposób płatności;
  7. Opcjonalnie dodać komentarz do zamówienia;
  8. Zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności;
  9. Uiścić płatność w określonym terminie oraz w sposób wskazany zgodnie z lit. F powyżej.
 3. W odpowiedzi na Zamówienie Sprzedawca niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 4. Po zweryfikowaniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wysyła do Klienta:
  1. Wiadomość e-mail informującą o przyjęciu Zamówienia (przyjęcia oferty) i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży;
  2. W przypadku, gdy realizacja całości zamówienia nie będzie możliwa – wiadomość e-mail informującą o anulowaniu Zamówienia (braku przyjęcia oferty) w całości;
  3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa – wiadomość e-mail informującą o możliwości anulowania Zamówienia w całości bądź tylko w części, w której jego realizacja nie jest możliwa (wedle wyboru klienta). W razie wyboru anulowania Zamówienia w części, przedmiotem Umowy Sprzedaży będą produkty objęte pozostałą częścią Zamówienia, a w części, w której Zamówienie zostało anulowane, uważane będzie ono za niezłożone. 
 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia oferty przez Sprzedawcę tj. w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. 
 2. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie tych ofert nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

§ 4 Ceny i płatność za Towar

 1. Ceny prezentowanych w Sklepie Internetowym Towarów podane są w polskich złotych i są cenami brutto, tzn. uwzględniają odpowiednie podatki, w tym podatek VAT. Ceny podane w Sklepie Internetowym dotyczą jednej sztuki Towaru, chyba że wprost co innego zostało wskazane przy odpowiednim Towarze. 
 2. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt (cena brutto) oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 3. Ceny Towarów obowiązują tylko podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny (cena obowiązująca w momencie składania Zamówienia wiąże zarówno Sprzedawcę jak i Klienta). 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Akcje promocyjne mogą polegać na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Towar lub grupę Towarów. Regulamin akcji promocyjnych będzie udostępniany każdorazowo w momencie ich rozpoczęcia.
 5. W razie obniżenia ceny za Towar, sprzedawca zawrze w karcie produktu informację o najniższej cenie za Towar w ciągu 30 dni poprzedzających dzień wprowadzenia obniżki.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. za pośrednictwem serwisów zewnętrznych, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego (płatności elektroniczne).
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego;
 2. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 14 dni od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane. 
 3. Za datę zapłaty uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Klient dokonujący płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy powinien w tytule przelewu wskazać numer Zamówienia.  W przypadku, gdy numer Zamówienia nie zostanie wskazany w tytule przelewu, a Sprzedawca nie będzie w stanie powiązać Zamówienia z przelewem w inny sposób, środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu, bądź przekazem pocztowym na adres, która wykonała przelew. 

§ 5 Dostawa

 1. Dostawa Towaru możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej. 
 4. Dostępne opcje oraz ceny Dostawy Towaru znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce Dostawa oraz są widoczne w chwili składania Zamówienia. 
 5. Dostawa Towaru jest bezpłatna, jeżeli całość Zamówienia (tzn. łączna cena wszystkich zakupionych w ramach jednego Zamówienia Towarów) opiewa na łączną kwotę co najmniej 290 zł. 
 6. W przypadku realizacji tylko części Zamówienia zgodnie z § 3 ust. 4 lit. C powyżej, gdy pierwotnie całkowita wartość Zamówienia spełniała warunki bezpłatnej Dostawy Towaru zgodnie z ust. 3 powyżej, a po modyfikacji Zamówienia warunki te nie są spełnione, Klient zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za Dostawę Towaru w terminie 3 dni od momentu poinformowania o tym fakcie przez Sprzedawcę. 
 7. Na łączny termin doręczenia Towaru do Klienta składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę (od 1 do 2 dni roboczych) oraz czas dostawy Produktu wskazany przez Przewoźnika (zwykle 1-2 dni roboczych od daty wysłania). 
 8. Podczas odbierania przesyłki Klient jest zobowiązany do jej sprawdzenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki doręczanej za pośrednictwem poczty lub kuriera, Klient nie powinien przyjąć przesyłki oraz powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub listonosza oraz poinformować o tym Sprzedawcę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki doręczanej do paczkomatu, Klient powinien złożyć reklamację zgodnie z instrukcją Dostawcy oraz poinformować o tym Sprzedawcę. 

§ 6 Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może zostać złożone przykładowo pisemnie na Adres Kontaktowy Sprzedawcy,  lub za  pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy reklamacje@mnam.pl . Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na Stronie Sklepu Internetowego w zakładce Zwroty.  Informacje wskazane w niniejszym ust. 4 mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność odstąpienia od umowy. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. 
 6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na Adres Magazynu.
 10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 13. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje:
 1. jeżeli przedmiotem umowy są Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. w przypadku, o którym mowa w §11 ust. 16 niniejszego Regulaminu.

§ 7 Reklamacja produktu – Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Towaru:
  1. w przypadku gdy zakup towaru miał miejsce po 31.12.2022 r. a kupującym był Konsument – na podstawie przepisów rozdziału 5A (art. 43a i nast.) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
   b) w pozostałych przypadkach – na podstawie przepisów art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: a) Pisemnie na Adres Kontaktowy Sprzedawcy; b) W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@mnam.pl
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Informacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

§ 8 Reklamacja produktu przez Konsumenta

 1. W razie braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym paragrafie. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).
 2. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
  3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
   1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
   2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
    1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
    2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
    3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
   3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
   4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, stosuje się odpowiednio.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3 lub 4 powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3 lub 4 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 8. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 7, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 9. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 11. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 12.  Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 13. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
 14. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 15. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 16. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 17. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust 11;
  2. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 13-15;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 10-16 powyżej;
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 19. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 20. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 21. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 22. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 23. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 24. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z ust. 10 – 23 powyżej,
 25. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.
 26. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w ust. 10-16 powyżej.
 27. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych oraz zasady stosowania plików cookies określa dokument „Polityka Prywatności MNAM.PL”, dostępny w zakładce Polityka Prywatności. 

§ 10 Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto Klienta, 
  2. Formularz Zamówienia,
  3.  Newsletter.
 2. Konto Klienta:

2.1. Korzystanie z Konta Klienta możliwe po jego utworzeniu na jeden z następujących sposobów: 

 1. Po wejściu w zakładkę „Zaloguj”, należy kliknąć pole „Szybka Rejestracja, a następnie podać adres e-mail i kliknąć pole „Załóż Konto”. Na wskazany adres e-mail przesłany zostanie link do ustanowieniu hasła do Konta Klienta,
 2. Po wejściu w za pola „Kontynuuj z Facebook” lub „Kontynuuj z Google” oraz zalogowanie się za pośrednictwem wybranego portalu,
 3. Podczas składania Zamówienia, w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć pole „Załóż Konto”. 

2.2. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta Klienta (jego usunięcia) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy

 1. Formularz Zamówienia:

3.1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do „Koszyka”. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Rodzaj i ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 1. Newsletter: 

4.1. Aby zapisać się do Newslettera, w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu należy podać adresu poczty e-mail, na który mają być przesyłane wiadomości w ramach usługi oraz zaznaczenie zgody na przesyłanie materiałów marketingowych. 

4.2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego i Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych wskazanych w niniejszym § 9  Klient może za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu.

6.2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta oraz danych kontaktowych– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 11 Karty Podarunkowe (“Vouchery”) 

 1. Karta Podarunkowa (“Voucher”), sprzedawana za pośrednictwem Sklepu Internetowego, umożliwia Użytkownikowi zapłatę ceny za Produkt(y) nabyte w Sklepie internetowym do wartości zgromadzonych na niej środków pieniężnych. ,
 2. Karta Podarunkowa utrwalona jest w postaci niematerialnej tj.: pliku cyfrowego (treści cyfrowej) zawierającego Jednorazowy Kod Indywidualny.
 3. Karta Podarunkowa sprzedawana jest w dwóch wariantach, stanowiących równowartość 200 zł oraz 300 zł.
 4. Karta Podarunkowa ważna jest przez 6 miesięcy od dnia jej zakupu. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystania karty jedynie  w okresie jej ważności.
 5. Środki pieniężne dostępne w ramach Karty Podarunkowej nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części i są nieoprocentowane. Kartą Podarunkową nie można płacić za zakup innej Karty Podarunkowej.
 6. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą. Zakup Karty Podarunkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 7. W ramach jednej transakcji zakupu Użytkownik może przedłożyć do zapłaty tylko jedną kartę podarunkową.
 8. W procesie zakupu Karty Podarunkowej wyłącza się użycie kodów rabatowych. Zapłata za Kartę Podarunkową winna odpowiadać jej nominalnej wartości.
 9. Przy użyciu Karty Podarunkowej można zapłacić jedynie za zakup Produktów. Kartą Podarunkową nie można zapłacić ceny m. in. za przesyłkę (dostawę) oraz inne usługi związane z zakupem Produktów.
 10. Nabywca składając zamówienie Karty Podarunkowej zobowiązany jest do podania prawdziwych, pełnych a wymaganych przez Wydawcę informacji w przeciwnym razie Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Karty Podarunkowej.
 11. W ramach jednej transakcji w Sklepie internetowym można nabyć do 20 Kart Podarunkowych.
 12. Realizacji w Sklepie internetowym podlegają wyłącznie Karty Podarunkowe, które są aktywne, ważne i oryginalne.
 13. Realizacja w Sklepie internetowym płatności przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej następuje poprzez wprowadzenie przez Użytkownika w procesie składania zamówienia, pełnego Jednorazowego Numeru Indywidualnego w miejscu przeznaczonym w ramach ścieżki zakupowej na podanie Kodu Rabatowego.
 14. Karta Podarunkowa może być zrealizowana tylko jeden raz (w ramach jednej transakcji). Jeśli środki znajduje się na Karcie Podarunkowej przewyższają kwotę zakupu dokonywanego przy jej użyciu, niewykorzystane w ramach Karty Podarunkowej środki przepadają.
 15. Jeśli środki znajdujące się na koncie Karty Podarunkowej nie pokrywają w pełni ceny do zapłaty za nabywany Produkt, Użytkownik jest zobowiązany pokryć różnicę środkami własnymi, w sposób przewidziany dla form płatności w Sklepie internetowym.
 16. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, między innymi w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się na wyraźną zgodę konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W związku z powyższym, Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy nie znajduje zastosowania w odniesieniu do umowy zakupu Kart Podarunkowych.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Podarunkową lub Jednorazowego Kodu Indywidualnego przez osobę, która weszła w jej/ich posiadanie w sposób bezprawny, lub w wyniku pomyłki Nabywcy lub Użytkownika, jak również za utratę Karty Podarunkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Sprzedawca po jej przekazaniu Nabywcy.
 18. Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia do Sprzedawcy żądania zastrzeżenia, blokady lub wydania duplikatu Karty Podarunkowej.
 19. W przypadku utraty Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia.
 20. Transakcję zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej przez Użytkownika uważa się za ważną, nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej lub Indywidualnego Kodu Jednorazowego w sposób nieuprawniony. Wydawca przy realizacji Karty Podarunkowej nie weryfikuje sposobu wejścia w posiadanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika.
 21. W przypadku przekazania przez Użytkownika Karty Podarunkowej kolejnemu Użytkownikowi, Użytkownik przekazujący winien przekazać kolejnemu Użytkownikowi, że Karta Podarunkowa podlega regulacjom Regulaminu Karty Podarunkowej MNAM.
 22. Wydawca, ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w szczególności w przypadku gdy:
  1. upłynął termin ważności Karty Podarunkowej, 
  2. wystąpi brak technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, 
  3. przy realizacji Karty nie można zweryfikować i potwierdzić źródła jej pochodzenia,
  4. wątpliwości rodzi legalność i pochodzenie środków pieniężnych, za które nabyto Kartę Podarunkową, 
  5. wątpliwości rodzi tożsamość Nabywcy według danych jakie przedstawiono w procesie zamówienia Karty Podarunkowej. 
 23. W przypadku zwrotu Produktu nabytego przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma zwrot kwoty zapłaconej (ceny zakupionych Produktów) uprzednio przy pomocy Karty Podarunkowej. Zwrot kwoty zostanie wykonany w formie nowej Karty Podarunkowej. O możliwości dokonania zwrotu decyduje sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Sklepu Internetowego MNAM.

§ 12 Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
 2. Regulamin jest dostępny wyłącznie w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostaje poddane właściwym sądom polskim, właściwym miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego.

Regulamin Sklepu Internetowego ważny do 31.12.2022

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mnam.pl (dalej: Sklep internetowy), w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, realizacji zamówień, postępowania reklamacyjnego oraz korzystania z prawa odstąpienia od umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez: 

Anna Starmach- Kusek, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą ANNA STARMACH-KUSEK, pod adresem ul. Łobzowska 22/17, 31-140 Kraków, posiadająca NIP: 6772341046, REGON: 122852616, 

oraz

Agata Janowska-Starmach, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Agata Janowska-Starmach Studio, pod adresem ul. Dymińska 9/32, 01-519 Warszawa, posiadająca NIP: 5252885408, REGON: 520513263

Działające w ramach spółki cywilnej pod nazwą MNAM Anna Starmach-Kusek, Agata Janowska-Starmach, o numerach identyfikacyjnych NIP: 6762618397, REGON: 521940910

(dalej: Sprzedawca).

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest na jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
  1.  Poczty e-mail, pod adresem: kontakt@mnam.pl ,
  2.  Poczty tradycyjnej, pod adresem: ul. Łobzowska 22/17, 31-140 Kraków.
 2. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że co innego wynika z kontekstu ich użycia:
  1. Adres magazynu Completio, ul.Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź.
  2. Adres kontaktowy – ul. Łobzowska 22/17, 31-140 Kraków.
  3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do “Koszyka” oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają takim osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
  6. Kodeks Cywilny –  ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  7. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczony indywidualną nazwą (login) i hasłem podanym przez Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  8. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe; 
  9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  10. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w ciągu których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta, przekaże je Dostawcy w celu dostarczenia zamówionego Towaru pod wskazany przez Klienta adres;
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające w szczególności: dane Klienta, rodzaj i ilość zamówionych Towarów, sposób zapłaty, sposób dostawy Towaru. Zamówienie w zakresie każdego Produktu będzie traktowane jako osobna i niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. 

§ 2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego 

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i może odbywać się wyłącznie w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, jak również w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności do składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie poniższych wymagań technicznych:
  1. Urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, 
  2. Najnowsza wersja przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox, Opera itp.);
  3. Dostęp do poczty elektronicznej e-mail.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za przerwy oraz zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane m. in. siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta oraz pracami technicznymi. 

§ 3 Zawieranie Umowy Sprzedaży 

 1. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, należy kolejno:
  1. Wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez dodanie ich do „Koszyka”;
  2. Jeżeli Klient posiada już Konto Klienta w Sklepie Internetowym, należy się na nie zalogować. Zalogowanie do Konta Klienta jest również możliwe za pośrednictwem konta w portalu Facebook lub Google;
  3. Jeżeli Klient nie posiada Konta Klienta może je założyć klikając w zakładkę “Zaloguj”, a następnie “Szybka Rejestracja” i podając adres e-mail, na który wysłany zostanie link do ustanowienia hasła;
  4. W Formularzu Zamówienia należy podać dane takie jak: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie), adres zamieszkania/siedziby oraz adres do wysyłki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby). Klient, który nie posiada Konta Klienta może opcjonalnie zaznaczyć opcję równoczesnego założenia Konta Klienta;
  5. Wskazać metodę wysyłki;
  6. Wskazać sposób płatności;
  7. Opcjonalnie dodać komentarz do zamówienia;
  8. Zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności;
  9. Uiścić płatność w określonym terminie oraz w sposób wskazany zgodnie z lit. F powyżej.
 3. W odpowiedzi na Zamówienie Sprzedawca niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 4. Po zweryfikowaniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wysyła do Klienta:
  1. Wiadomość e-mail informującą o przyjęciu Zamówienia (przyjęcia oferty) i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży;
  2. W przypadku, gdy realizacja całości zamówienia nie będzie możliwa – wiadomość e-mail informującą o anulowaniu Zamówienia (braku przyjęcia oferty) w całości;
  3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa – wiadomość e-mail informującą o możliwości anulowania Zamówienia w całości bądź tylko w części, w której jego realizacja nie jest możliwa (wedle wyboru klienta). W razie wyboru anulowania Zamówienia w części, przedmiotem Umowy Sprzedaży będą produkty objęte pozostałą częścią Zamówienia, a w części, w której Zamówienie zostało anulowane, uważane będzie ono za niezłożone. 
 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia oferty przez Sprzedawcę tj. w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. 
 2. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie tych ofert nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

§ 4 Ceny i płatność za Towar

 1. Ceny prezentowanych w Sklepie Internetowym Towarów podane są w polskich złotych i są cenami brutto, tzn. uwzględniają odpowiednie podatki, w tym podatek VAT. Ceny podane w Sklepie Internetowym dotyczą jednej sztuki Towaru, chyba że wprost co innego zostało wskazane przy odpowiednim Towarze. 
 2. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt (cena brutto) oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 3. Ceny Towarów obowiązują tylko podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny (cena obowiązująca w momencie składania Zamówienia wiąże zarówno Sprzedawcę jak i Klienta). 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Akcje promocyjne mogą polegać na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Towar lub grupę Towarów. Regulamin akcji promocyjnych będzie udostępniany każdorazowo w momencie ich rozpoczęcia.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pośrednictwem serwisów zewnętrznych, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego (płatności elektroniczne).
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu Internetowego;
 2. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 14 dni od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane. 
 3. Za datę zapłaty uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Klient dokonujący płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy powinien w tytule przelewu wskazać numer Zamówienia.  W przypadku, gdy numer Zamówienia nie zostanie wskazany w tytule przelewu, a Sprzedawca nie będzie w stanie powiązać Zamówienia z przelewem w inny sposób, środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu, bądź przekazem pocztowym na adres, która wykonała przelew. 

§ 5 Dostawa

 1. Dostawa Towaru możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej. 
 4. Dostępne opcje oraz ceny Dostawy Towaru znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce Dostawa oraz są widoczne w chwili składania Zamówienia. 
 5. Dostawa Towaru jest bezpłatna, jeżeli całość Zamówienia (tzn. łączna cena wszystkich zakupionych w ramach jednego Zamówienia Towarów) opiewa na łączną kwotę co najmniej 290 zł. 
 6. W przypadku realizacji tylko części Zamówienia zgodnie z § 3 ust. 4 lit. C powyżej, gdy pierwotnie całkowita wartość Zamówienia spełniała warunki bezpłatnej Dostawy Towaru zgodnie z ust. 3 powyżej, a po modyfikacji Zamówienia warunki te nie są spełnione, Klient zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za Dostawę Towaru w terminie 3 dni od momentu poinformowania o tym fakcie przez Sprzedawcę. 
 7. Na łączny termin doręczenia Towaru do Klienta składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę (od 1 do 2 dni roboczych) oraz czas dostawy Produktu wskazany przez Przewoźnika (zwykle 1-2 dni roboczych od daty wysłania). 
 8. Podczas odbierania przesyłki Klient jest zobowiązany do jej sprawdzenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki doręczanej za pośrednictwem poczty lub kuriera, Klient nie powinien przyjąć przesyłki oraz powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub listonosza oraz poinformować o tym Sprzedawcę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki doręczanej do paczkomatu, Klient powinien złożyć reklamację zgodnie z instrukcją Dostawcy oraz poinformować o tym Sprzedawcę. 

§ 6 Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może zostać złożone przykładowo pisemnie na Adres Kontaktowy Sprzedawcy,  lub za  pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy mnam@mnam.pl . Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na Stronie Sklepu Internetowego w zakładce Zwroty.  Informacje wskazane w niniejszym ust. 4 mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność odstąpienia od umowy. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. 
 6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na Adres Magazynu.
 10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 13. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje:
 1.  jeżeli przedmiotem umowy są Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7 Reklamacja produktu (rękojmia)

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych. 
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
  3. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
   1. Pisemnie na Adres Kontaktowy Sprzedawcy;
   2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mnam@mnam.pl
  5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Informacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na Adres Magazynu.
  8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych oraz zasady stosowania plików cookies określa dokument „Polityka Prywatności MNAM.PL”, dostępny w zakładce Polityka Prywatności. 

§ 9 Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

a) Konto Klienta, 

b) Formularz Zamówienia,

c) Newsletter.

 1. Konto Klienta

2.2. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta Klienta (jego usunięcia) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy

 1. Formularz Zamówienia

3.1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do „Koszyka”. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Rodzaj i ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 1. Newsletter 

4.1. Aby zapisać się do Newslettera, w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu należy podać adresu poczty e-mail, na który mają być przesyłane wiadomości w ramach usługi oraz zaznaczenie zgody na przesyłanie materiałów marketingowych. 

4.2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego i Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych wskazanych w niniejszym § 9  Klient może za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu.

6.2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta oraz danych kontaktowych– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.10.2022
 2. Regulamin jest dostępny wyłącznie w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostaje poddane właściwym sądom polskim, właściwym miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego.

Ta strona internetowa wykorzystuje Pliki Cookies, aby umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie oraz poprawić wygodę użytkowania. Korzystając nadal z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas wszystkich plików cookies, zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności.